Welcome to Eduroam

Ubonratchathani University

What is eduroam?

เป็นบริการเครือข่ายโรมมิ่งเพื่อการศึกษาและวิจัยสำหรับนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่าย eduroam เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานของสถาบันผู้ให้บริการเครือข่าย (Service Provider)

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเครือข่ายสมาชิกของ eduroam ซึ่งเป็นบริการเครือข่ายโรมมิ่งเพื่อการศึกษาและวิจัยสำหรับนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่าย eduroam เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานของสถาบันผู้ให้บริการเครือข่าย (Service Provider)

HOW TO USE EDUROAM?

* มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกประวัติการใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของผู้ใช้งานซึ่งเป็นไปตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

         ในขั้นต้นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะให้บริการเชื่อมต่อเครือข่าย eduroam สำหรับผู้มาเยือนจากสถาบันอื่นที่เป็นสมาชิกเท่านั้น บุคลากรหรือนิสิตของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไม่สามารถเข้าใช้งานภายในมหาวิทยาลัยได้ เนื่องจากสามารถเข้าใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่าย UBU-WiFi ได้แต่เดิมอยู่แล้วการเชื่อมต่อเพื่อเข้าใช้เครือข่าย eduroam มีกระบวนการยืนยันตัวบุคคลด้วยโปรโตคอล WPA (Wi-Fi Protected Access) และ EAP (Extensible Authentication Protocol) ผู้ใช้บริการสามารถยืนยันตัวบุคคลเพื่อใช้งานเครือข่ายด้วยบัญชีผู้ใช้ที่ออกโดยหน่วยงานต้นสังกัด หรือหลายสถาบันจะกำหนดวิธีการเข้าถึงเครือข่าย eduroam เช่นเดียวกับการเข้าถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สายในมหาวิทยาลัยต้นสังกันนั้น

SERVICE AREA

พื้นที่ให้บริการ (วงกลมสีส้ม) : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย,

การตั้งค่าอุปกรณ์สำหรับผู้ใช้งาน eduroam

คู่มือการใช้งาน โดยแยกตามประเภทอุบกรณ์ ดังนี้

Android

คู่มือการตั้งค่าและใช้งาน eduroam สำหรับ Android OS (Samsung GALAXY S III)

IOS

คู่มือการตั้งค่าและใช้งาน eduroam สำหรับ ios (iPhone4s)
   

Windows

คู่มือการตั้งค่าและใช้งาน eduroam สำหรับ Windows 7
  

MAC

คู่มือการตั้งค่าและใช้งาน eduroam สำหรับ Mac OS
  

Frequently Asked Questions

  • eduroam (education roaming) เป็นบริการเครือข่ายโรมมิ่งเพื่อการศึกษาและการวิจัยเปิดโอกาสให้บุคลากรหรือนักศึกษาสามารถใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สายในพื้นที่ของสถาบันอื่นได้

  • - เข้าถึงและใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านบริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สายชื่อ eduroam ที่สถาบันเหล่านั้นเปิดให้บริการได้
    - สามารถใชับัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ตเดิมที่เคยใช้กับเครือข่าย UBU-WiFi เพื่อใช้ยืนยันตัวบุคคลกับเครือข่าย eduroam ได้ทันที

  • eduroam เป็นบริการโรมมิ่งเพื่อการศึกษาและการวิจัยทั่วโลก บุคลากรหรือนักศึกษาของสถาบันที่เป็นสมาชิกทั่วโลก สามารถใช้บริการได้ทั้งหมด

  • สำหรับบุคลากรหรือนิสิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สามารถใชับัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ตที่ออกให้โดย สำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อใช้ยืนยันตัวบุคคลได้ มีรูปแบบดังนี้
    - ชื่อบัญชี: ocxxxxx@ubu.ac.th / 60110280xxx@ubu.ac.th เป็น Username เข้าอินเทอร์เนตมหาวิทยาลัย เพิ่ม @ubu.ac.th
    - Password : เป็นรหัสผ่านเดียวกันกับระบบยืนยันตัวตนเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ต

CONTACT

Network, Operation Center, Computer Center, Ubon Ratchathani University

สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

http://www.ocn.ubu.ac.th/

045-353102